หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตัวหนังสือ


การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าตัวหนังสือ


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครอง


การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร


การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


การขออนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

 
  (1)     2      3