หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
     
 
นฐ0023.3/ว6196 สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  [ 22 เม.ย. 2562 ]    
 
นฐ0023.3/ว6185 การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  [ 22 เม.ย. 2562 ]    
 
นฐ0023.3/ว6228 การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 เม.ย. 2562 ]    
 
นฐ0023.3/ว534 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 22 เม.ย. 2562 ]    
 
นฐ 0023.4/ว 6235 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560  [ 22 เม.ย. 2562 ]    
 
นฐ 0023.4/ว 6144 การซักซ้อมมาตรการเกี่ยวกับการร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 เม.ย. 2562 ]    
 
นฐ0023.3/ว6150 กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 3-5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 19 เม.ย. 2562 ]    
 
นฐ 0023.4/ว 531 โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 19 เม.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 667